Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bigtruckbrand.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz dostarczania towarów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bigtruckbrand.pl.

Sprzedającym jest Bigtruck Brand Polska Magdalena Piłatowska z adresem głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Kocjana 1/31, 01-47 w Warszawie, NIP: 522-256-71-29, Regon: 143184035 Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48 601 067 669

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@bigtruckbrand.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin niniejszy regulamin. 

2. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.

3. Konsument Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Towar rzecz ruchoma, stanowiąca Przedmiot Transakcji.

6. Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Sklep Internetowy (Sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem www.bigtruckbrand.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8. Zamówienie oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą włciwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bigtruckbrand.pl.

2. Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Warunkiem złenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4. Sklep internetowy www.bigtruckbrand.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinfor- matycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w celu realizacji zakupów Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

§ 3 Składanie zmówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.bigtruckbrand.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W zakresie Zamówień składanych drogą telefoniczną albo mailową zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Proces zamówienia kończy się poprzez naciśnięcieZakończ zamówienie.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7.  Potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży jest faktura faktura VAT. Faktura zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptacja Regulaminu oznacza także zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

8.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia z informacją na jakie konto należy przesłać opłatę za towar i przesyłkę.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem  uznania  rachunku bankowego podanego w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD Strefa Paczki.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy opcji płatności przelewem na konto do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Koszt wysyłki 1 czapki to 13,99 PLN brutto. 

5. Dostawa możliwa jest tylko na terenie Polski.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie klienta również faktura).

2. Płatność za zamówiony towar odbywa się przelewem na konto bankowe sklepu. Płatność za zamówiony towar to suma kosztu Towaru i kosztu transportu.

 

§ 6 Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Zamówienia spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą kontroli Sprzedawcy, w tym za działanie siły wyższej, bez względu na to, czy wspomniane przyczyny mogły zostać przewidziane.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument winien Towar odesłać lub przekazać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§ 8 Procedura reklamacji

1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.bigtruckbrand.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Każdy Towar w przypadku niezgodności z umową może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym dostępnym w siedzibie Sprzedawcy i dowodem zakup, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Sprzedawcy. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Klient może zapoznać się z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają nadal wiążące i wykonalne.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd włciwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.